ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities
In deze algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent:
Marian Pekel, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland en o.a. in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent en Sportvoeding. Handelend als zelfstandig gevestigd gewicht- en sportvoedingconsulent.
Cliënt:
Degene aan wie de gewichtsconsulent advies geeft en die door de gewichtsconsulent wordt begeleid/gecoacht, of zijn of haar wettelijke vertegenwoordigers.
Arts:
De huisarts, sportarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.
Trainer:
De trainer of coach door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.
Praktijkadres:
De locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend.

2. Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op één van de praktijkadressen, tenzij onderling anders afgesproken. Naast persoonlijke gesprekken op locatie kan advies en begeleiding plaatsvinden via e-mail en telefoon.

3. Basis voor begeleiding en advies
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een verwijzing door de arts of trainer adviseren en/of coachen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts of trainer op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming niet aan derden verstrekt.

4. Verhindering
Als de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dan moet hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om het volledige tarief voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

5. Tarieven
Voor het adviestraject start kan de cliënt op de website www.sa-va.nl zien welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen voor zover die berekend moeten worden. De gewichtsconsulent heeft het recht prijsverhogingen door te voeren indien zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na de start van het traject. Sowieso kan er op 1 januari van elk kalenderjaar een tariefwijziging plaatsvinden in verband met inflatie.

6. Intellectuele eigendom/copyright
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”. Ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of daar achteraf nog verbeteringen in zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.

De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of doorgestuurd (bijvoorbeeld per e-mail), anders dan voor gebruik van de cliënt zelf. Het mag ook niet op een andere wijze worden verstrekt aan anderen.

7. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de gewichtsconsulent per bankoverschrijving te geschieden. De cliënt ontvangt hiervoor een factuur na het eerste consult. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betaaldatum, en na de eerste herinnering, wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 9,50 administratiekosten.
Indien de factuur 60 dagen na factuurdatum nog steeds niet voldaan is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag vanaf de factuurdatum wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen. Daarnaast kan de gewichtsconsulent alle kosten in rekening brengen die gemaakt moeten worden in verband met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De gewichtsconsulent heeft het recht de overeengekomen consulten en werkzaamheden op te schorten als zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen (denk aan ziekte of familieomstandigheden), tijdelijk niet kan nakomen. Als de nakoming blijvend onmogelijk wordt, dan kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de geleden schade ten gevolge van de ontbinding.

9. Aansprakelijkheid
Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht, zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

10. Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.